*Dataansvarlig*

Behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomheder:

   –

      Airport Doctor CPH ApS (CVR-nr. 37173777) & Airport Doctor ApS
      (CVR-nr. 34469504)
      –

      Terapeut Booking ApS (CVR-nr. 35642536) & EG A/ S Clinea (CVR-nr.
      84667811)

*Vi behandler følgende data*
Når du er patient hos Airport Doctor & Airport Doctor CPH

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst
mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og
helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation i forbindelse med
kosmetisk behandling foretages jf. “Bekendtgørelse om kosmetisk
behandling”. Pilot og cabin crew´s data opbevares efter instruks fra
Trafikstyrelsen. Anmeldelsespligtige sygdomme indrapporteres jf.
sundhedsloven.

Ansatte hos Airport Doctor & Airport Doctor CPH har tavshedspligt. Det
betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om
dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er
tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af
helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et
sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det
omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen
af oplysninger, der videregives.
Når du bruger vores klinikker, indsamler vi følgende personoplysninger:

   1.

   Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
   2.

   CPR-nummer, pas nummer eller fødselsdato
   3.

   Følsomme oplysninger:


   –

   Helbredsoplysninger (vi gemmer ikke biologisk materiale fra dig)
   –

   Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
   –

   evt. kopi af dit gamle certificate

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

   –

   Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
   –

   Praktiserende læge eller speciallæge
   –

   Offentlige sygehuse
   –

   Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter,
   kommuner
   –

   Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller
   behandling hos Airport Doctor & Airport Doctor CPH er betalt af det
   offentlige
   –

   Trafikstyrelsen og Ministerier
   –

   Sundhedsstyrelsen , Statens Serum Institut og Styrelsen for
   Patientsikkerhed

Adgang til patientjournalen

Det fremgår af sundhedslovens § 42 a, stk. 1, at sundhedspersoner ved
opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang kan indhente oplysninger
om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er
nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

Ifølge sundhedslovens § 42 a, stk. 4, kan andre personer, der efter
lovgivningen er undergivet tavshedspligt, ved opslag i elektroniske
systemer indhente oplysninger som nævnt i stk. 1, hvis det er nødvendigt af
hensyn til den samlede aktuelle behandling af patienten, eller hvis det er
nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners
indhentning af oplysninger efter bestemmelsen, i det omfang ledelsen på
behandlingsstedet har givet tilladelse. Personale med sekretærfunktioner
kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder
helbredsoplysninger m.v.
Når du besøger vores hjemmesider.

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies.
Hvis du er ansat hos os

Vi behandler følgende personoplysninger:

   –

   Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, email, telefonnumre
   –

   CV og ansøgning
   –

   CPR-nummer
   –

   Evt. foto
   –

   Oplysninger om evt. straffeforhold

Jf. Databeskyttelsesloven §12.

Airport Doctor & Airport Doctor CPH kan videregive de relevante
stamoplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til koncernforbundne
selskaber indenfor for EU til brug for ovenstående formål. Visse
jurisdiktioner har ikke samme beskyttelse af personoplysninger som i lande
inden for EU/EØS. Ved overførsel af dine oplysninger til sådanne
jurisdiktioner vil Airport Doctor & Airport Doctor CPH sikre, at
overførslen overholder gældende lovkrav, og at der ydes et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau for dine oplysninger.

Airport Doctor & Airport Doctor CPH kan endvidere videregive de relevante
oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet, hvis det anses for nødvendigt
i forbindelse med Airport Doctor & Airport Doctor CPH afgivelse af tilbud
på arbejde, der skal udføres for tredjemand. Oplysningerne kan også
videregives til tredjemand i forbindelse med tredjemands investering i
eller køb og salg af Airport Doctor & Airport Doctor CPH eller en del
heraf. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren af oplysningerne
blive pålagt fortrolighed vedrørende disse.

Airport Doctor & Airport Doctor CPH anvender danløn til behandling af løn-
og personaleoplysninger om ansatte på virksomheden. Airport Doctor &
Airport Doctor CPH følger gældende overenskomst for de ansatte under PLO.

Betroede medarbejdere på Airport Doctor & Airport Doctor CPH svarer på
spørgsmål om medarbejdernes aflønnings- og personaleforhold ved
henvendelser fra PLO.
Dine rettigheder

   –

   Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om
   dig
   –

   Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi
   har registreret om dig
   –

   Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om
   dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle
   oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Skriv
   til help@airportdoctor.dk.
   –

   Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan
   du til enhver tid helt eller delvist trække dette samtykke tilbage

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov
for uddybelse af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Airport Doctor & Airport Doctor CPH
Terminalgade 6,1. loakle 66
2770 Kastrup
Mail: help@airportdoctor.dk
Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om
informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine
personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende
får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af
vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer
dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende
backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved
hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig,
for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden
væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som
muligt.
Frister for sletning og opbevaring af persondata*Patientjournaler*

Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om
autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum
10 år.

*Bogføringsmateriale*

Fakturaer skal slettes efter 10 år plus indeværende år.

*Personoplysninger på medarbejdere*

Alle oplysninger vedrørende medarbejdere, såsom ansættelseskontrakter,
time/ferie/fraværsregistrering m.v. opbevares i 5 efter fratrædelsesåret (5
år plus indeværende år).

*Øvrige personoplysninger*

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke
længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.
Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine
personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her:www.datatilsynet.dk

Du kan også kontakte os på help@airportdoctor.dk

Afbudspolitik

  • Afbud mindre end 24 timer før aftalt tid faktureres med 75% af beløbet for den planlagte konsultation,test, rådgivning og/eller behandling. Ved aflysning mindre end 4 timer inden konsultation, test, rådgivning og /eller behandling faktureres 100%. Afbud skal være skriftligt på help@airportdoctor.dk. Vi modtager ikke aflysning pr. telefon eller sms.
  • Ved udeblivelse uden afbud faktureres med 100% af beløbet for den planlagte konsultation,test, rådgivning og/eller behandling.
  • Ved for sent fremmøde, og hvis den planlagte konsultation, test og behandling kan gennemføres inden for den afsatte tid, koster det ikke ekstra. 
  • Du giver ved online booking samtykke til, at du er myndig og hæfter for betalingen ved ovenstående punkter. Du kan ikke efterfølgende kræve refusion når du har modtaget kontraktmæssig ydelse.