Betingelser og GDPR

*Dataansvarlig*

Behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomheder:

Airport Doctor DK ApS (CVR-nr. 37173777) & Airport Doctor ApS
(CVR-nr. 34469504)

EG A/ S Clinea (CVR-nr.84667811)

*Vi behandler følgende data*
Når du er patient hos Airport Doctor & Airport Doctor DK

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst
mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og
helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation i forbindelse med
kosmetisk behandling foretages jf. “Bekendtgørelse om kosmetisk
behandling”. Pilot og cabin crew´s data opbevares efter instruks fra
Trafikstyrelsen. Anmeldelsespligtige sygdomme indrapporteres jf.
sundhedsloven.

Ansatte hos Airport Doctor & Airport Doctor DK har tavshedspligt. Det
betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om
dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er
tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af
helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et
sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det
omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen
af oplysninger, der videregives.
Når du bruger vores klinikker, indsamler vi følgende personoplysninger:

 1. Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 2. CPR-nummer, pas nummer eller fødselsdato
 3. Følsomme oplysninger:
 • Helbredsoplysninger (vi gemmer ikke biologisk materiale fra dig)
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • evt. kopi af dit gamle certificate

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter, kommuner
 • Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller behandling hos Airport Doctor & Airport Doctor DK er betalt af det offentlige
 • Trafikstyrelsen og Ministerier
 • Sundhedsstyrelsen , Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed

Adgang til patientjournalen

Det fremgår af sundhedslovens § 42 a, stk. 1, at sundhedspersoner ved
opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang kan indhente oplysninger
om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er
nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

Ifølge sundhedslovens § 42 a, stk. 4, kan andre personer, der efter
lovgivningen er undergivet tavshedspligt, ved opslag i elektroniske
systemer indhente oplysninger som nævnt i stk. 1, hvis det er nødvendigt af
hensyn til den samlede aktuelle behandling af patienten, eller hvis det er
nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners
indhentning af oplysninger efter bestemmelsen, i det omfang ledelsen på
behandlingsstedet har givet tilladelse. Personale med sekretærfunktioner
kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder
helbredsoplysninger m.v.
Når du besøger vores hjemmesider.

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies.
Hvis du er ansat hos os

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, email, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • CPR-nummer
 • Evt. foto
 • Oplysninger om evt. straffeforhold Jf. Databeskyttelsesloven §12.

Airport Doctor & Airport Doctor DK kan videregive de relevante
stamoplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til koncernforbundne
selskaber indenfor for EU til brug for ovenstående formål. Visse
jurisdiktioner har ikke samme beskyttelse af personoplysninger som i lande
inden for EU/EØS. Ved overførsel af dine oplysninger til sådanne
jurisdiktioner vil Airport Doctor & Airport Doctor DK sikre, at
overførslen overholder gældende lovkrav, og at der ydes et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau for dine oplysninger.

Airport Doctor & Airport Doctor DK kan endvidere videregive de relevante
oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet, hvis det anses for nødvendigt
i forbindelse med Airport Doctor & Airport Doctor DK afgivelse af tilbud
på arbejde, der skal udføres for tredjemand. Oplysningerne kan også
videregives til tredjemand i forbindelse med tredjemands investering i
eller køb og salg af Airport Doctor & Airport Doctor DK eller en del
heraf. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren af oplysningerne
blive pålagt fortrolighed vedrørende disse.

Airport Doctor & Airport Doctor DK anvender danløn til behandling af løn-
og personaleoplysninger om ansatte på virksomheden.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om
  dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Skriv til help@airportdoctor.dk.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid helt eller delvist trække dette samtykke tilbage

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Airport Doctor & Airport Doctor DK
Terminalgade 6,1. loakle 66
2770 Kastrup
Mail: help@airportdoctor.dk

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om
informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine
personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende
får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af
vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer
dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende
backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved
hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig,
for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden
væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som
muligt.
Frister for sletning og opbevaring af persondata*Patientjournaler*

Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om
autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum
10 år.

*Bogføringsmateriale*

Fakturaer skal slettes efter 10 år plus indeværende år.

*Personoplysninger på medarbejdere*

Alle oplysninger vedrørende medarbejdere, såsom ansættelseskontrakter,
time/ferie/fraværsregistrering m.v. opbevares i 5 efter fratrædelsesåret (5
år plus indeværende år).

*Øvrige personoplysninger*

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke
længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.
Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine
personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her:www.datatilsynet.dk

Du kan også kontakte os på help@airportdoctor.dk

Hæftelse:  Airport Doctor og Airport Doctor DK kan aldrig gøres mere ansvarlig end det indkøbte. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for en evt. forsinkelse som ikke vedrører vores test udstyr.  Vi er ikke erstatningsansvarlige hvis du ikke når dit fly, hotel eller billeje. Force majeur lignende tilstand (pludselige sygdomsudbrud, epidemier, pandemier eller lignende)/ pludselig og uventet maskinelt nedbrud der forhindrer din afrejse  Airport Doctor / Airport Doctor DK er derfor kun erstatningsansvarlig for din test udgifter hos os.  “DISCLAIMER: Airport Doctor is not responsible / reliable for the test result based on the sample collection, possible contamination while in C26 nor during transportation while in Falck´s care. Airport Doctor is not reliable for false positive, false negative or inconclusive results that may impact the travellers journey.”

B2B: Handelsbetingelserne er som i øvrige erhverv, at aftalen er bindende indtil en evt. ændring eller annullering godkendes af begge parter.  Annulleringsfristen for B2B / gruppe er 5 hverdage da der skal forventes indkaldt ekstra personale.

Afbudspolitik

Hos Airport Doctor DK vil vi gerne yde den bedst mulige service til vores patienter og gæster. Derfor sætter vi også pris på at afbud bliver meldt i god tid, så vi kan disponere vores dage optimalt.

Melder du afbud mindre end 24 timer før den aftalte tid, faktureres du med 100 procent af beløbet for den planlagte konsultation, test eller behandling.  Udeblivelse uden afbud faktureres ligeledes med 100 procent af prisen for den planlagte konsultation, test eller behandling.

Afbud skal altid ske skriftligt på mail; vi modtager ikke aflysning pr. telefon eller sms.  Administrationsgebyr på 500 DKK pålægges ved manual refusion.

Hvis du kommer for sent, men der er tid til den planlagte konsultation, test eller behandling, koster det ikke ekstra.

Ved online booking giver du samtykke til, at du er myndig og hæfter for betalingen som angivet ovenfor. Du kan ikke efterfølgende kræve refusion, når du har modtaget den aftalte ydelse.